แนะนำทันตแพทย์เฉพาะทาง

จำเป็นไหมที่ต้องทำฟัน / จัดฟัน กับ...

ทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทันตแพทย์เฉพาะทาง เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเชิงลึกเฉพาะด้าน เนื่องจากต้องเรียนต่อหลังจากที่จบปริญญาทันตแพทย์ทั่วไปแล้ว ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเรียนถึง 3 ปี หรืออาจจะนานกว่านั้น เพราะว่าทันตแพทย์จะต้องได้รับการศึกษาแบบเจาะลึกโดยตรงอย่างน้อย 2-3 ปี เป็นการเรียนแบบขั้นสูงในองค์ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ ต้องฝึกปฏิบัติการด้านทันตกรรมเฉพาะทางนั้นๆ เพียงอย่างเดียว เพื่อให้มีความรู้ที่ละเอียดลึกซึ้ง และมากพอที่จะทำการรักษาให้กับคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื่องจากปัจจุบันนี้มีทันตแพทย์ทั่วไปเป็นจำนวนมากแอบอ้าง อาศัยความที่เป็นทันตแพทย์มีใบประกอบโรคศิลป์ หรือทันตแพทย์ประเภทที่เข้ารับการอบรมคอร์สระยะสั้นๆ เพียงไม่กี่เดือน เช่นคอร์สจัดฟัน ก็ออกมารับการจัดฟันให้กับคนไข้ โดยที่ไม่มีความรู้เรื่องในการจัดฟันที่เพียงพอ ปัญหาที่จะตามมานอกจากจะทำการวินิจฉัย และแก้ปัญหาเรื่องการสบฟันให้กับคนไข้ไม่ถูกต้องแม่นยำแล้ว บางครั้งยังอาจจะสร้างความเสียหายให้กับโครงสร้างฟันของคนไข้ได้อีกด้วย ซึ่งสุดท้ายนอกจากจะทำให้คนไข้เจ็บตัวแล้ว ยังจะต้องเสียเงิน และเสียเวลาเพิ่มอีกด้วย

ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจทำฟัน – จัดฟันคุณควรศึกษาข้อมูลของทันตแพทย์ที่จะให้การรักษาก่อน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะการรักษาต่อเนื่องเช่นการจัดฟัน หรือรากฟันเทียม และวีเนียร์ มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง การจัดฟันต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน หากรักษากับทันตแพทย์ทั่วไป หรือทันตแพทย์ที่ไม่มีความชำนาญโดยเฉพาะ อาจจะทำให้การรักษาของเราไม่ประสบความสำเร็จ เสียค่าใช้จ่ายและเวลาไปโดยสิ้นเปลือง หรือในบางกรณีอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับช่องปากของเราได้ เช่น ทำให้เกิดการติดเชื้อจากการรักษาที่ไม่ถูกวิธี หรือจากเครื่องมือจัดฟันที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ฉะนั้นการที่จะทำฟัน – จัดฟัน ทันตแพทย์เฉพาะทางเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

ทพ. ธัญญ์นิธิ ฐิติโชติอริยกุล

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม,

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม (วีเนียร์),

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียมชั้นสูง, ยูซีแอลเอ (สหรัฐอเมริกา)
 • ประกาศนียบัตรโครงการศึกษาต่อเนื่อง “ศัลกรรมรากฟันเทียมขั้นสูง”, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตร 3 ปี) ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟันใส Invisalign, Align Technology
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟันใส ClearCorrect, Straumann Group
 • ประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรม “งานปริทันต์…ทำกันอย่างไร?”, จุฬาฯ
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างเคสรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ตัวอย่างเคสวีเนียร์โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ตัวอย่างเคสจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ดร.ทพญ. พรพรรณ จริยวิทยากุล

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • อนุมัติความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทย์สภา
 • ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟันใส Invisalign, Align Technology
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างเคสจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพญ. ทัศนพร แสนอิสระ

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • อนุมัติความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทย์สภา
 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟันใส Invisalign, Align Technology
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ตัวอย่างเคสจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ดร.ทพ. ธีรวัฒน์ สุขไผ่ตา

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม,

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล

 • ปริญญาเอกสาขาชีววิทยาช่องปาก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตร 2 ปี), Osstem
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)

ตัวอย่างเคสรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพญ. ญาณิศา ชัชวาลวิโรจน์

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

 • อนุมัติบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน), ทันตแพทย์สภา
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน), มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. ชลกมล ศรัณย์เกตุ

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

 • อนุมัติบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน), ทันตแพทย์สภา
 • หลักสูตรฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (ทันตกรรมเฉพาะทางรักษารากฟัน), มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล

ทพญ. โปรดปราน พินเดช

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตร 3 ปี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 2)

ทพญ. ณิชาภา จรัสพงศ์พิสุทธิ์

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมประดิษฐ์

 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (ทันตกรรมเฉพาะทางฟันปลอมและครอบฟัน) หลักสูตรนานาชาติ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทพ. ภัคพงศ์ รุจิรัตนากุล

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตร 3 ปี) ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างเคสจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพญ. ศิริกาญจน์ ทองมีอาคม

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม,

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม (วีเนียร์)

 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียมชั้นสูง, ยูซีแอลเอ (สหรัฐอเมริกา)
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างเคสรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ตัวอย่างเคสวีเนียร์โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพญ. นพรัตน์ เอมจุ้ย

ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมทั่วไปพิเศษ

 • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมทั่วไป, มหาวิทยาลัยมหิดล (กำลังศึกษา)
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. ณัชชา หิรัญรักษ์

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม, สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต

ตัวอย่างเคสรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพ. วรวิทย์ ใจเมือง

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย