แนะนำทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพ. ธัญญ์นิธิ ฐิติโชติอริยกุล

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม,

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม (วีเนียร์),

ทันตกรรมจัดฟัน

 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียมชั้นสูง, ยูซีแอลเอ (สหรัฐอเมริกา)
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตร 3 ปี) ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรม “งานปริทันต์…ทำกันอย่างไร?”, จุฬาฯ
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างเคสรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ตัวอย่างเคสวีเนียร์โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ตัวอย่างเคสจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ดร.ทพญ. พรพรรณ จริยวิทยากุล

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • อนุมัติความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทย์สภา
 • ปริญญาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรฝึกอบรมทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างเคสจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพญ. ทัศนพร แสนอิสระ

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • อนุมัติความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ทันตแพทย์สภา
 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ตัวอย่างเคสจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพ. พรวิทย์ จารุกิจโสภา

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรักษารากฟัน

 • อนุมัติบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน), ทันตแพทย์สภา
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพญ. ปณิตา สุทธิศักดิ์ภักดี

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม,

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม (วีเนียร์),

 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียมชั้นสูง, ยูซีแอลเอ (สหรัฐอเมริกา)
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ตัวอย่างเคสรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ตัวอย่างเคสวีเนียร์โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพญ. ธัญญารัตน์ แพเพิ่มสิน

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม

 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ตัวอย่างเคสรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพ. ภัคพงศ์ รุจิรัตนากุล

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตร 3 ปี) ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน สมาคมทันตกรรมจัดฟันและการวิจัยแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างเคสจัดฟันโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพญ. ศิริกาญจน์ ทองมีอาคม

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม,

ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงาม (วีเนียร์)

 • ปริญญาโทสาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียมชั้นสูง, ยูซีแอลเอ (สหรัฐอเมริกา)
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตัวอย่างเคสรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ตัวอย่างเคสวีเนียร์โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพญ. สโรชา มากมณี

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ช่องปาก

และแม็กซิลโลเฟเซียล

 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทพญ. ณัชชา หิรัญรักษ์

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมรากฟันเทียม

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากเทียม, สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต

ตัวอย่างเคสรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง

ทพ. วรวิทย์ ใจเมือง

ทันตแพทย์สาขาทันตกรรมทั่วไป

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย